Terms & Conditions

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a.. Mallows: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 55483763. Mallows biedt haar producten op afstand aan consumenten aan middels een webwinkel.
b. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Mallows.
c. Dag: kalenderdag.
d. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Mallows in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
f. Herroepingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
g Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en Mallows, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
h. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
2. Algemeen
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mallows en op elke tussen Mallows en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
b. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Mallows aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
c. Mallows bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat Mallows deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.
d. In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat Mallows, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft Mallows het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.
3. Prijzen en Betaling
a. Prijzen op de website zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief BTW (6%)
b. Prijzen en specificaties op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen hiervan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
c. Bij (het vermoeden van) foutieve of onterechte toepassing van een kortingscode beslist Mallows of de korting kan worden toegekend. Mallows behoudt zich het recht de korting af te wijzen en/of de bestelling te annuleren.
d. Voor levering van producten geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.
4. Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen, illustraties en specificaties (zoals gegevens over afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc.) op de internetsite en verpakkingen van Mallows gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Levering
a. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Mallows kenbaar heeft gemaakt.
b. Mallows zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Mallows zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.
c. Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Mallows zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen vergoeden.
d. Tijdens het bestelproces kan de consument een gewenste verzenddatum opgeven. Mallows zal de producten op de aangegeven datum aanbieden aan PostNL en heeft geen verdere invloed op de datum van ontvangst. Te late levering van het kado is geen reden voor creditering.
e. Mallows is niet verantwoordelijk voor foutief opgegeven adressen. Er vindt geen creditering van de bestelling plaats
f. Mallows maakt voor de levering van haar producten gebruik van de diensten van PostNL. Bestellingen worden standaard verstuurd als brievenbuspost. Dit houdt in dat het pakket niet traceerbaar is. Het verzenden geschiedt op eigen risico. Niet aangekomen stukken zijn geen reden tot creditering.
6. Communicatie
a. De mogelijkheid een persoonlijke boodschap bij te voegen is bedoeld als een positieve aanvulling op het bestelde product, en mag derhalve geen scheldwoorden, pesterijen, racistische of andere kwetsende teksten bevatten.
b. In het geval van (het vermoeden van) een kwetsende tekst behoudt Mallows zich het recht de bestellingen te annuleren.
7. Klachten, geschillen en het herroeppingsrecht
a. Op overeenkomsten tussen Mallows en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
b. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij Mallows.
c. Bij Mallows ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal Mallows hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.
d. Wegens de bederfelijke aard van de producten is het herroepingsrecht voor consumenten hierop wettelijk niet van toepassing.